İşçi Alacağı Davası

26 Eylül 2021 editor 0 Comments

            KAHRAMANMARAŞ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

DAVALILAR              :

KONU                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik,   

100 TL Fazla mesai alacağı, kıdem tazminatı alacağı için 100 TL, ihbar tazminatı alacağı için 100-TL, kötü niyet tazminatı olarak 100.-TL ve toplamda 300 TL alacağın tahsili talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER      : 300 TL

AÇIKLAMALAR   

1-Müvekkil, 01.08.2013 tarihinde davalı taraf … Şirketi’nde “İnsan Kaynakları

danışmanı” olarak göreve başlamıştır. Müvekkilin en son aldığı net maaşı XXXXX       olup şirket bünyesine uzaktan çalışma şeklinde destek verdiğinden yol ve yemek ücreti almamaktadır.

2-Davalılardan … A.Ş, müvekkilime bildirimde bulunmaksızın 09.10.2014 tarihinde işten çıkartmış, 10.01.2014 tarihinde ise …. nin yine kendi firması olan diğer davalı … LTD’ ye işe girişini yapmıştır …..’ den de bildirimde bulunmaksızın 12.03.2014’ te işten çıkarılan müvekkilimin, aynı şirket bünyesinde 09.04.2014 tarihi itibariyle tekrar işe girişi yapılmıştır. Bilahare 09.10.2017 tarihinde davalı … A.Ş’ de de müvekkilimin  iş akdi feshedilmiştir.

3.- Her iki şirket arasında organik bağ bulunmaktadır. … şirketinin yetkilisi …., …..şirketinin eski ortağıdır.(Ekte sicil kayıtları mevcuttur.)

4- Müvekkilin iş akdi, davalı ….A.Ş tarafından herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın,  haksız olarak feshedilmiştir. Davalı şirket, İş Kanunu’nun 19. Maddesinde amir olan “fesih sebebinin açık ve kesin şekilde belirtilmesi ve fesih bildiriminin işçiye yazılı usulle yapılması” hükmüne açıkça aykırı hareket etmiştir. Aynı zamanda davalı şirket, aynı kanunun 17. Maddesinde belirtilen önel süreleri içerisinde tarafımıza gerekli bildirimi de yapmamış, müvekkilin mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Anılan kanun hükümleri uyarınca davalı tarafın haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olarak yaptığı fesih işleminin tarafımızca kabulü mümkün değildir.

5- Müvekkile, iş akdinin işverence haksız feshinden önceki 01.02.2016 – 09.10.2017 tarihlerine karşılık gelen toplam 20 ay boyunca davalı tarafça herhangi bir sebep gösterilmeksizin maaş ödemesi yapılmamıştır. Ödeme bordrolarında müvekkilin imzasının bulunmaması beyanlarımızı doğrular niteliktedir. Bu nedenle müvekkilimin 20 aylık toplam 100 TL ücret alacağının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranında işleyecek faizi ile birlikte, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmekteyiz.

6.- Görüldüğü üzere müvekkilimin iş akti haksız ve mesnetsiz olarak, kötü niyetle feshedilmiş olup şimdilik, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL kötüniyet tazminatı  alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmekteyiz.

7- Davalı taraf, yasaya aykırı olarak müvekkilin iş akdini sonlandırdığı 09.10.2017 tarih itibariyle müvekkilin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı açıktır. Ancak davalı şirket tarafından anılan tazminatlara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilin iş akdinin haksız olarak feshinden dolayı şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL kıdem tazminatı alacağımızın fesih tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi oranında faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmekteyiz.

8.-  Müvekkilimin iş akdi, feshi ihbarda bulunulmaksızın feshedilmiş olduğu için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL ihbar tazminatı alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmekteyiz.

9.- Müvekkilim tarafından işçi alacaklarının ödenmesi hususunda arabuluculuk müessesine başvurulmuşsa da netice alınamamış ve tutanakla bu husus tespit olunmuş olup bu suretle huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : İş kanunu, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE- İ TALEP             : Yukarıda arz edilen nedenler neticesinde, şimdilik ,fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.- müvekkilimin 20 aylık toplam 100 tl fazla .çalışma ücret alacağının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranında işleyecek faizi ile birlikte, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla , davalılardan müteselsilen tahsiline,

2.- fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL kötüniyet tazminatı  alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline,

3.- şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL kıdem tazminatı alacağımızın fesih tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi oranında faizi ile  ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline,

4.- fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100.-TL ihbar tazminatı alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline,

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara müteselsilen yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DELİLLERİMİZ

1.- Davalı şirketlere ilişkin İTO kayıtları.

2.- SGK kayıtları.

3.- Gerektiğinde tanık beyanı,

4.- Bilirkişi incelemesi

5.- Her türlü yasal delil.

Karşı tarafça ibraz edilecek delillere karşı delil ibraz etme hakkımız saklıdır.

                                                                                                         Av. Mustafa YILDIZ

Yazımızı Beğendiniz mi?

Puan vermek için dokununuz

Ortalama Puan 0 / 5. Oy sayısı 0

Henüz puan verilmemiş

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir